Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR LEVERING VAN DIENSTEN

Van JouwVolgendeStap

1:Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij JouwVolgendeStap, hierna: ‘JouwVolgendeStap’ diensten aanbiedt of levert. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van de opdrachtgever of aan haar gelieerde rechtspersonen en/of samenwerkingsverbanden.

Overeenkomsten van opdracht worden steeds in schriftelijk vorm aangegaan. Indien geen schriftelijk overeenkomst van opdracht wordt aangegaan, zijn deze algemene voorwaarden onverminderd van toepassing.

Tenzij uit de schriftelijke overeenkomst van opdracht uitdrukkelijk anders blijkt, wordt de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2:Opdracht

Tenzij in de overeenkomst van opdracht anders is bepaald, is de toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW uitdrukkelijk uitgesloten en is JouwVolgendeStap steeds bevoegd zich bij het uitvoeren van de opdracht te laten bijstaan door derden, dan wel de opdracht of een deel ervan te laten uitvoeren door anderen.

het is partijen niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van de ander partij de overeenkomst van opdracht aan een of meerdere derden over te dragen. Aan die toestemming kunnen door JouwVolgendeStap voorwaarden worden verbonden, onder meer in de vorm van (betalings-)zekerheden.

Tenzij in de overeenkomst van opdracht anders is bepaald, bijvoorbeeld omdat de overeenkomst is aangegaan voor bepaalde tijd, is de opdrachtgever steeds gerechtigd de overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden.

JouwVolgendeStap is steeds bevoegd deze overeenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van één kalendermaand.

Opzegging dient schriftelijk en met bericht van ontvangst te geschieden, gericht aan het in de overeenkomst vermelde adres van de andere partij.

 

3: Programma: “jouwvolgdenstap ©”.

Een programma van jouwvolgendestap is een  één of meerdaagse tocht in de natuur waaraan de deelnemer onder begeleiding in een groep deelneemt.

Op deelname aan het programma zijn de voorwaarden: “programma jouwvolgendestap”, als aanvulling op onderliggende algemene voorwaarden van toepassing.

 

4: Aansprakelijkheid, verzekering

Indien bij de uitvoering van een opdracht zich onverhoopt een gebeurtenis voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van JouwVolgendeStap dan is die aansprakelijkheid  beperkt tot het bedrag dat maximaal gelijk is aan het honorarium dat ingevolge de opdracht over een periode van ten hoogste 3 maanden bij de opdrachtgever in rekening is of wordt gebracht, omzetbelasting daarin niet mee begrepen, dan wel tot het bedrag dat in de betreffende zaak onder de door JOUWVOLGENDESTAP afgesloten aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eigen risico dat JouwVolgendeStap in verband met die verzekering draagt.

Voorts is iedere aansprakelijkheid van JouwVolgendeStap beperkt tot die schade, welke het directe gevolg is van grove schuld of opzet van JouwVolgendeStap. Aansprakelijkheid voor indirecte of gevolgschade is uitgesloten.

De opdrachtgever van JouwVolgendeStap vrijwaart JouwVolgendeStap tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden uit hoofde van de overeenkomst van opdracht, tenzij een en ander het gevolg is van grove schuld of opzet van JouwVolgendeStap.

 

5: Betaling

De vergoeding die JouwVolgendeStap ontvangt voor haar werkzaamheden kan bestaan uit een bedrag ineens en/of een honorarium dat per uur of dagdeel wordt vastgesteld, al dan niet in combinatie met een bonus of andere vorm  van resultaatsafhankelijke aanvullende vergoeding. De wijze van vergoeding van de werkzaamheden wordt in de overeenkomst van opdracht vastgelegd. Een dagdeel staat gelijk aan 4 uren.

Indien JouwVolgendeStap werkzaamheden verricht, welke niet in de overeenkomst van opdracht zijn begrepen, heeft JouwVolgendeStap recht op betaling van deze extra werkzaamheden op basis het in de overeenkomst opgenomen uurtarief en, bij gebreke daarvan, een uurtarief ad € 150,- per uur vermeerderd met daarover verschuldigde BTW.

Kosten welke JouwVolgendeStap redelijkerwijs maakt voor de uitvoering van haar werkzaamheden zoals drukkosten, reiskosten portikosten, kosten van door haar ingeschakelde externen en overige verschotten, zijn door de opdrachtgever aan JouwVolgendeStap verschuldigd zonder dat JouwVolgendeStap gerechtigd is op deze kosten een risico- of andere opslag in rekening te brengen.

Betaling geschiedt op de wijze zoals in de overeenkomst is bepaald. Indien in de overeenkomst geen betalingstermijn is opgenomen, geldt een betalingstermijn van veertien dagen na de factuurdatum.  Verschotten (kosten van derden) en voorschotten welke aan JouwVolgendeStap verschuldigd zijn dienen per direct te worden voldaan door de opdrachtgever.

Blijft betaling uit, dan is de opdrachtgever na ommekomst van de vervaldatum van de factuur in verzuim zonder dat een ingebrekestelling vereist is. In dat geval is JouwVolgendeStap bevoegd haar werkzaamheden op te schorten, totdat betaling heeft plaatsgevonden. De opdrachtgever is in dat geval vanaf de factuurdatum een vertragingsrente verschuldigd over openstaande vorderingen van JouwVolgendeStap ad 1% per maand, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand moet worden gerekend.

Ingeval JouwVolgendeStap om haar moverende redenen besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet-betaalde declaraties langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt, naast de verschuldigde hoofdsom en renten, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden.

 

6:Rechten van intellectuele eigendom

JouwVolgendeStap behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

JouwVolgendeStap heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

 

7: Toepasselijk recht en bevoegde rechter, nietigheid

Op de overeenkomst van opdracht is Nederlands recht van toepassing.

 

De rechter te Utrecht is bevoegd van enig geschil dat tussen JouwVolgendeStap en de opdrachtgever mocht ontstaan kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dat de werking van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. In plaats van het nietige of vernietigde beding zal een beding treden dat wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk beantwoordt aan het doel en de strekking van het nietige of vernietigde beding.

 

 

 

Juni 2012

Nieuws

Onze klanten

Michel (zelfstandig ondernemer):

‘Margreet en Arnaud weten met hun programma ‘Jouw volgende stap’ je letterlijk en figuurlijk tot een volgende stap te brengen. De oefeningen, in samenspel met anderen en alleen, zijn stuk voor stuk fysieke en mentale uitdagingen. De afwisseling, de schoonheid van de natuur, de integriteit waarmee het programma gebracht wordt maakt het programma werkelijk tot een investering in jezelf om je ook daadwerkelijk die volgende stap te laten maken.’

Michel

Belangstelling

Neem contact met ons op